Jastrzębska Spółka Kolejowa

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności jest udostępnienie infrastruktury kolejowej na swoim obszarze działania i zarządzanie nią.

Jastrzębska Spółka Kolejowa jako pełnoprawny Zarząd Kolei prowadzi działalność w zakresie:

  • Udostępniania infrastruktury kolejowej i świadczeniu usług kolejowych w terminalach towarowych zlokalizowanych na liniach i bocznicach
  • Utrzymania budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej,
  • Budowy i remontów układów torowych oraz obiektów kolejowych,
  • Wykonywania usług projektowych i ekspertyz,
  • Usuwania skutków szkód górniczych,
  • Prowadzenia działalności szkoleniowej, promocyjnej i innowacyjnej.

Prowadzone działania w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej doprowadziły do uzyskania w dniu 24.07.1998r. koncesji wydanej na okres 50 lat (wraz z późniejszymi zmianami - Decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2001r. w sprawie zmian koncesji) na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi.

W 2003r. Ustawa o transporcie kolejowym koncesję zastąpiła świadectwem bezpieczeństwa wydawanym na okres 5 lat. Spółka pierwsze świadectwo bezpieczeństwa Nr 019/ZI/04 otrzymała 01.04.2004r., które straciło ważność 22 grudnia 2006r. Kolejne świadectwo Nr 098/ZI/06 wydane zostało 22 grudnia 2006r.

Od 10.01.2011 roku firma posiada Autoryzację Bezpieczeństwa - Część A - o numerze identyfikacyjnym PL2120110001 - wydaną na podstawie decyzji Prezesa UTK nr TTN-0211-A-06/2010 z dnia 29 grudnia 2010r - oraz Część B o Nr 2220120001 wazna od dn. 04.04.2011 roku.

W dniu 04.01.2016 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją DBK-WSZM.41.5.2015.EE wydał ujednoliconą Autoryzację Bezpieczeństwa nr PL2120150009 z datą ważności od 10.01.2016 roku.

W dniu 27.04.2017 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją DBK-WSZM.410.2.2017.RP wydał ujednoliconą Autoryzację Bezpieczeństwa nr PL2120170000 z datą ważności od 27.04.2017 roku.

Od dnia 27.07.2021 r. obowiązuje Autoryzacja Bezpieczeństwa - PL212021005 wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Posiadana przez Spółkę Autoryzacja Bezpieczeństwa jest dokumentem stwierdzającym, że spółka spełnia wymogi ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003 r. ( tekst jednolity Dz.U.2020.1043 z dnia 15 czerwca 2020 r póź. zmianami).

Całkowita długość torów (stacyjnych i szlakowych) pod zarządem Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. objętych Autoryzacją Bezpieczeństwa  wynosi około  224 km.

Obszar zarządzany obejmuje tory stacyjne kopalń: Borynia, Budryk, Szczygłowice, Knurów, Zofiówka i Pniówek wraz z przyległymi torami szlakowymi oraz stację zdawczo-odbiorczą Pawłowice Górnicze a także obszar bocznicy Knurów Zwałowisko oraz bocznic własności JSW KOKS S.A. : Radlin, Dębieńsko, Jadwiga a także bocznicy własności WZK Victoria S.A. z Wałbrzycha.

Zarządca Infrastruktury kolejowej ma obowiązek zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających:

  • bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;
  • bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;
  • ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

Dlatego Spółka sukcesywnie podnosi jakość infrastruktury kolejowej poprzez wykonywanie remontów, modernizację i inwestycje oraz poprzez właściwe jej bieżące utrzymanie.

Stan posiadanej infrastruktury jest dla Jastrzębskiej Spółki Kolejowej jednym z najważniejszych mierników jakości świadczonych Przewoźnikom usług, ponieważ od jakości infrastruktury zależy bezpieczeństwo i prawidłowa organizacja prowadzonego ruchu kolejowego.

Spółka prowadzi współpracę w zakresie udostępnienia linii kolejowych z wieloma Przewoźnikami oraz innymi Zarządami Kolei.

Ponadto Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. posiada Świadectwa Bezpieczeństwa :

  • Nr 180/UK/17 dla użytkownika bocznicy Koksowni Przyjaźń w Dąbrowej Górniczej;

Spółka posiada własną Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego do przeprowadzania specjalistycznych egzaminów kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych oraz kontrolnych dla stanowisk związanych bezpośrednio z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych tj. manewrowego, toromistrza, ustawiacza i zwrotniczego.

Od 2002r. Spółka jest członkiem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

Metadane

Data publikacji : 29.07.2021
Data modyfikacji : 05.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Tomczak

Opcje strony

do góry